Jak se připojit k cestě sedmi kostelů

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Výběr sedmi kostelů, do kterých jsme se rozhodli v příštím roce vstoupit podle těchto kritérií:

 • dlouhodobě zavřené
 • vyhořelé
 • opravované
 • zapomenuté
 • vykradené
 • zchátralé
 • neudržované
 • nenavštěvované
 • … jiné

Nafocení interiéru kostelů pro připomenutí si jejich současného stavu – my jsme v každém kostele nafotili sedm fotek a vytvořili jsme stojan, na kterém bylo sedm řad pod sebou a v každé bylo sedm fotek s popisky

Vytvoření vkusné nástěnné plochy, kde se bude informovat o průběhu probíhající Cesty…

Zvolení tématu celého ročníku a přidělení jednotlivých témat ke každému kostelu – např. : Sedm dní stvoření

 • kostel – Světlo
 • kostel – Klenba
 • kostel – Voda a pevnina
 • kostel – Nebeská tělesa
 • kostel – Rostliny a živočichové
 • kostel – Člověk
 • kostel – Chvála stvořiteli, nebo: téma Desatero
 • kostel – Víra
 • kostel – Jméno
 • kostel – Sváteční den
 • kostel – Rodina
 • kostel – Život
 • kostel – Vlastnictví
 • kostel – Pravda
 • atd.

Vybrání patronů pro každý kostel dle těchto kritérií: vycházíme z našich blízkých lidí, spolupracovníků, lidí důvěryhodných, lidí žijících v daném místě, lidí souvisejících profesně s tématem, např.:

 • pro téma Rostliny a živočichové jsme zvolili za patrony kostela skupinu přírodovědců, kteří pobývají na faře při svém letním výzkumu v našem kraji
 • nebo pro téma Člověk jsme vybrali Střední katolickou školu v Kolíně, neboť jeden z nás tam vyučuje
 • pro téma Klenba jsme vybrali rodinu, která bydlí v blízkosti kostela a aktivně se zapojuje do dění ve farnosti

V dostatečném časovém odstupu oslovit patrony (i rok předem), vysvětlit jim smysl a záměr projektu a svěřit jim patronát nad konkrétním kostelem. Patronát znamená to, že patroni na konkrétní kostel myslí a na dané téma připravují program podle svých možností,aby se s ostatními podělili o svou víru,o objevování krásy křesťanských architektonických pokladů, o možnost společně pobýt. Patroni jsou zváni k účasti na poutích i k ostatním kostelům v rámci Cesty sedmi kostelů.

Ze strany duchovního správce je potřebné a důležité opětovné vysvětlování hlavní myšlenky projektu – obnova vztahu lidí ke kostelům, k místu, ke křesťanským tradicím, ke společenství. Informovat širokou veřejnost formou místního periodika, farního zpravodaje, regionálních novin, plakátků apod.

 

POSTUPNÁ REALIZACE

Výběr vhodného data ke kostelu, který navštívíme jako první (druhý, třetí…) Doporučujeme den, který je spojen buď se zasvěcením kostela, liturgickou dobou Vánoc, Velikonoc, nebo navázat na zaniklou nebo stále existující tradici.

Návštěva starosty obce, kde se kostel nachází, seznámení s projektem a konkrétním dnem, kdy se bude ke kostelu putovat. Vhodné přibližně měsíc předem. Domluvení pomoci při úklidu kostela, tvorba pozvánek, vytvoření zázemí v podobě možného občerstvení, jakéhokoli vstupu, který bude korespondovat s naší myšlenkou. Vhození pozvánek do schránek lidí v místě. Zapojení místních spolků a jejich pozvání.

Setkání s patrony vybranými ke kostelu, prohlídka kostela a vyjasnění si našich a jejich představ o průběhu stráveného času v kostele – zásada je, že se vždy ke kostelu PUTUJE, stačí pouť krátká, vychází se opět od nějakého křížku, kaple, kostela. Ten, kdo putovat nemůže, čeká v uvedený termín na poutníky u kostela, ke kterému poutníci doputují. Společně se pak vstoupí do prostoru kostela, kde jsou poutníci přivítáni duchovním správcem nebo patrony. Duchovní správce i patroni jsou pochopitelně také poutníky. Všem přítomným je vysvětlena myšlenka Cesty sedmi kostelů a upozorní se na téma, které je kostelu přiřazeno. Následuje TVORBA, USEBRÁNÍ, HUDBA, MODLITBA, ROZHOVORY, ZVONĚNÍ ZVONŮ, PROHLÍDKA KOSTELA …po dobu zpravidla dvou hodin v prostorách kostela nebo před kostelem. Jako vrchol pobývání v kostele je slavena MŠE SVATÁ. Dobrým zvykem je, že se na závěr poděkuje patronům, a pomodlíme se Zdrávas Maria za ty, kteří poputují k příštímu kostelu.

Oslovení někoho z přítomných, aby napsal svůj názor, dojem, zážitek z proběhlé cesty, který může být otištěn ve farním zpravodaji apod.

Nafocené fotografie se vystaví na informační ploše nebo dají na webové stránky.

 

CÍL CESTY SEDMI KOSTELŮ

Cílem Cesty sedmi kostelů je obnovovat vztah lidí ke kostelům, k místu, k křesťanským tradicím, obnovovat prostor k setkání. Prostředkem je pozornost věnovaná kostelu, rozhovory, svěření patronátu, modlitba, tvorba, pouť, prožití několika hodin v prostoru kostela a mše svatá. Cesta sedmi kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Během Cesty sedmi kostelů jsou všechny aktivity a programy v otevřených kostelích pro návštěvníky a poutníky zdarma. Účast na Cestě sedmi kostelů je dobrovolná a je na jednotlivých farnostech nebo křesťanských společenstvích, jestli se chtějí připojit k Cestě sedmi kostelů.

 


Napsat komentář