Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 25. 9. 2015 na faře v Sudějově:

Zasedání se zúčastnili:

Farář: P. Kamil Vrzal

Farní vikář: P. Jaroslav Miškovský

Členové pastorační rady: Markéta Havrdová, Valerie Řezníčková, Jája Trojanová, Ilona Vokolková

Omluven: P. Václav Nekolný, Marie Jirásková, Martin Havrda

Přítomni: Zdeněk Janovský, Marie Janovská, Miriam Houdová, Stanislav Houda, Dušan Šustek a Jana Šustková, Miroslava Mašínová, Magda Heřmánková

Průběh jednání:

 • Biblické hodiny a aktivity pro děti na faře v Sudějově dle textu Zdeňka Janovského (text uveden níže)
 • Návrh biblických hodin byl pastorační radou přijat, pastorační rada však doporučila snížení počtu aktivit, vytyčení jednoho hlavního cíle, vynechání programu pro náctileté
 • Cílem biblických hodin je další vzdělávání se ve víře
 • byl projednán čas, termíny, náplň, struktura, forma biblických hodin
 • biblickou hodinu pro dospělé zajišťuje P. Kamil Vrzal
 • za práci s dětmi 10 – 14 let odpovídá P. Nekolný – za případnou náhradu při jeho personálním výpadku odpovídá Zdeněk Janovský, zástupce rodin zajišťuje dopravu P. Nekolného do Sudějova a zpět
 • za hlídání malých dětí odpovídá Markéta Havrdová, v případě výpadku náhradu zajistí zástupce rodin
 • za propagaci, informovanost zájemců odpovídá zástupce rodin
 • četnost byla stanovena 1x v měsíci
 • v případě svátků, poutí a prázdnin se biblická hodina přesune na nejbližší náhradní termín
 • Setkání bude v letním čase začínat v 16:30, biblická hodina v 16:45 a končit v 17:30, pro zimní čas bude začátek biblické hodiny upřesněn
 • Obsahem budou texty liturgie příslušné neděle
 • Účastníci biblických hodin se s texty seznámí předem
 • Za zajištění hudebního doprovodu mše svaté odpovídá zástupce rodin
 • Jako zástupci rodin byli ustanoveni Miriam Houdová, její zástupce Zdeněk Janovský

 

Další setkání pastorační rady se uskuteční v pátek 27. 11. 2015 v 16:00 v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích.

Zapsala: Valerie Řezníčková

Ověřil: P. Kamil Vrzal

 

 

Podrobný návrh biblických hodin a aktivit pro děti na faře v Sudějově
Tento podrobný návrh navazuje na generel schválený na zasedání pastorační rady farnosti na faře v Sudějově dne 14. srpna 2015.

Členění programu

V souladu se schváleným generelem předpokládáme základní členění na vlastní biblické hodiny a mši sv. se zaměřením na rodiny s dětmi. Ke zvážení je případné doplnění o krátkou adoraci Nejsv. svátosti mezi biblickými hodinami a mší sv. Vlastní biblické hodiny by se dělily do tří skupin – aktivitu dospělých, malých a větších dětí.

 Aktivita dospělých – vlastní biblické hodiny

Vnímáme jako nezbytné, aby setkání vedl kněz. Jako vhodný rámec se nám jeví následující pořad: úvodní modlitba, přečtení úryvku z Písma sv. (jiného cílového textu, viz níže), výklad kněze vedoucího setkání, prostor pro ztišení (popř. soukromou modlitbu), společná modlitba, diskuse tématu zúčastněnými, přesun na mši sv. Témata setkání by měla být známa dopředu přinejmenším vždy na následující setkání, aby se na ně mohli účastníci připravit.

Výběr tématu bychom rádi ponechali knězi, jenž hodiny povede. Vzhledem k četnosti setkání a možnostem absencí se nám nejeví jako příliš vhodná forma cyklu, kde jednotlivá setkání na sebe přímo navazují. Volně navazující cyklus se nám ale jako možný jeví. Diskutovali jsme následující možné návrhy témat (v pořadí přibližně podle preferencí/realisovatelnosti): vybraná témata z KKC (např. modlitba); Písmo sv., Nový zákon (přibližně na stejné úrovni preference jako předchozí); Písmo sv., Starý zákon (zde by byl vždy potřeba obsáhlejší výklad reálií a uvedení do problematiky pro každou rozebíranou knihu), papežské encykliky (dávalo by smysl pouze až po určité době, neboť vyžadují již mnohem hlubší průpravu). Nebráníme se však rozhodně ani jiným návrhům, zejména pokud je třeba kněz již má připravené (např. P. Kamilem dříve zmiňovaný cyklus o sv. Pavlu, popř. jestli by měl něco připravené P. Jaroslav).

Aktivity pro děti

Aktivity pro starší děti (cca 10 a víc let) se nabídl vzít pod svoji gesci P. Václav. Výhodou by navíc bylo, že některé z dětí již zná a ony znají jeho. Náplní aktivit pro starší děti by bylo věnování se Písmu sv. Dopravu P. Václava je ochotna zajistit rodina Houdova.

Program pro mladší děti by neměl být vzhledem k jejich možnostem zaměřen nutně a priori duchovně. Cílem je děti jednak zabavit a připravit na mši sv. Byly diskutovány různé návrhy, jak tohoto docílit. Např. je možné vyrábět některé předměty potřebné/použitelné při mši (např. zdobit svíčky) či zkoušet zpívat některou z písniček. Úměrně věku a možnostem dětí by bylo vhodné i třeba přidat nějakou jednoduchou modlitbu. Po stránce personálního zajištění aktivit s mladšími dětmi by bylo dobré, aby tato aktivita měla svého garanta, rádi bychom požádali, zda by nebylo možné, aby se této funkce zhostila pastorační asistentka, Markéta Havrdová. Počítáme však, že vzhledem k náročnosti vedení skupiny (rozdílné věky dětí, z nichž některé velmi malé), by se souběžně s pastorační asistentkou eventuálně zapojili někteří rodiče (tak, aby se střídali mezi jednotlivými setkáními), směrodatná však bude v tomto ohledu představa pastorační asistentky, paní Havrdové.

Mše sv. se zaměřením na rodiny s dětmi

Navrhujeme uzpůsobení mše sv. pro potřeby dětí v následujících ohledech. Kázání by mělo být pro děti co nejsrozumitelnější. Celková délka mše sv. by v rámci možností měla být spíše kratší. Ke zvážení je také zařazení zpěvů ze zpěvníku Hosana či Koinonia apod., které by mohly poskytovat lepší prostor pro zapojení dětí (ať už zpěvem či v případě starších dětí i hrou na hudební nástroje). Předpokladem je přiměřené hudební aranžmá (nesmí převážit forma nad obsahem). Jiná zapojení dětí (např. přinášení darů a zejména pak ministrování u větších) v přiměřené míře jsou také vhodná.

 Místo, čas a délka trvání

Z hlediska možností navrhovatelů a možností farnosti se jeví jako optimální sobota jedenkrát měsíčně na faře v Sudějově. Možný alternativní čas by mohla být neděle odpoledne. Setkání by měla trvat cca 1 hodinu čistého času a mezi biblickými hodinami a mší sv. by byla vhodná cca půlhodinová pausa umožňující přesun a přípravu na mši sv.

Držení se tohoto rámce by znamenalo při začátku mše sv. v 18 hodin začátek biblických hodin od 16:30. Současné posouvání mše sv. na 16. hodinu v období zimního času by vedlo k začátku biblických hodin v 14:30, což pro mnohé z nás není možné. Rádi bychom proto, požádali, zda by nebylo možné tento přesun zrušit a mši sv. v Sudějově celoročně ponechat od 18 hodin.

Setkání by bylo vhodné stanovit na pevnou sobotu v měsíci (např. čtvrtou sobotu v měsíci) s tím, že změny (např. kvůli významným svátkům) možné jsou. Bylo by však dobré, aby data setkání byla známa cca na půl roku dopředu, aby bylo možné s nimi počítat.

Dosavadní stav zájmu

Kromě níže uvedených účastníků schůzky projevila o účast na biblických hodinách na základě uveřejněného článku pí Rezková z Čestína se synem (10 let). O aktivitu se rovněž zajímala (bez konkrétnějšího vyjádření) rodina Kubošova z Křesetic (paní Kubošová vypomáhá s víkendovými pobyty farnosti Kutná Hora na faře v Janovicích).

 

Tento návrh byl projednán a jednomyslně schválen na schůzce navrhovatelů na faře v Košicích dne 13. září 2015 za přítomnosti manželů Šustkových, Mašínových, Heřmánkových, Miriam Houdové a Zdeňka Janovského (oba dva pověření hovořit za své rodiny). Text návrhu na základě diskutovaného sestavil Zdeněk Janovský za přispění ostatních účastníků.

 

 

 


vložil 26. září 2015, 9:53
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Komentáře jsou momentálně uzavřeny, ale můžete se na článek odkazovat ze svého webu.


Comments are closed.