Setkání pastorační rady ze dne 13. 9. 2013

Zápis ze zasedání Pastorační rady Farnosti Uhlířské Janovice dne 13.9.2013 v Su­dějově:

Zasedání se zúčastnili:
Farář: P. Kamil
Farní Vikář: P. Krystof
Členové Pastorační rady: Valérie Řezníčková, Jája Trojanová, Markéta Havrdová, Radek Mašín, Antonín Martin Havrda.
Omluvena:
Marie Jirásková

Program zasedání:

 1. Představení nového kněze ve farnosti, pátera Krystofa.
  Páter Krystof působí ve farnosti od září, bydlí v Komunitním centru v Uhlířských Janovicích. Pochází z Polska, působil 8 let v České Republice a umí dobře česky, pak působil 1 rok v Rakousku. Je členem Kongregace misionářů oblátů Panny Marie.
  Pastorační rada přijala příchod nového kněze do farnosti s povděkem. Naše farnost je velká a farní život je v ní dosti intenzívní a příchod pátera Krystofa bude velkým obohacením.
 1. Odstoupení člena Pastorační rady.
  Dušan Šustek oznámil P.Kamilovi, že se vzdává členství v Pastorační radě. P. Kamil osloví náhradníka z košické části farnosti, aby byla pastorační rada doplněna a košická část v ní měla i nadále zastoupení.
 1. Plán výuky náboženství v začínajícím školním roce.
  Výuka náboženství bude probíhat v Uhlířských Janovicích a v Zásmukách.
  Mladší školní děti povede P. Krystof. Výuka bude zaměřena na základní orientaci dětí v náboženských otázkách.
  Starší školní děti povede Markéta Havrdová. Výuka bude zaměřena na téma křesťanského společenství.
  Výuka v Zásmukách není dosud konkrétně naplánována – záleží na tom, kolik bude zájemců.
 1. Duchovní témata pro rok 2014.
  Arcibiskupství pražské vyhlásilo Rok rodiny. V roce 2014 bude výročí převezení ostatků sv.Ludmily z Tetína na Pražský hrad (924), bude se připomínat postava svaté Ludmily. Je zde plynulé navázání na téma cyrilometodějské (Ludmila byla pokřtěna osobně Metodějem).
  Proběhla diskuse o tom, jaká témata vlastně připomíná příběh svaté Ludmily. Některé z námětů:
  • Rodina. Vztahy v rodině.
  • Vztah mezi prarodiči a vnoučaty a to, jak se obě strany tímto vztahem obohacují.
  • Předávání víry od prarodičů k vnoučatům.
  • Život s vírou ve společnosti, která není víře nakloněna.
  • Obhajoba víry.
  • Mužská a ženská víra.
  • Víra a modly.
 1. Plán akcí na nadcházející období.
  Pořad bohoslužeb:
  Stávající pořad vyhovuje. P. Nekolný bude pravděpodobně cca od října do Velikonoc zdravotně indisponován kvůli plánovanému lékařskému zákroku, ale díky příchodu P. Krystofa do farnosti bude možné udržet i v tomto období pořad bohoslužeb nejpíše beze změny.
  Svátek sv. Mikuláše:
  Ve farnosti je již pěknou tradicí příchod sv. Mikuláše na konci bohoslužby, tuto tradici bude vhodné držet i nadále.
  Adventní duchovní obnova:
  Pozván biskup Herbst, termín bude upřesněn.
  Vánoce:
  Vánoční bohoslužba zaměřená na rodiče a děti bude letos místo Čestína v Sudějově (Čestínský kostel kvůli opravě mimo provoz). Vyhovuje 15.hodina. Diskutována otázka, zda ponechat stávající scénář, nebo vybrat či vytvořit nový. P. Kamil připomíná, že stávající scénář byl vytvořen tak, aby byl nejen „divadlem“, znázorňujícím vánoční příběh, ale aby měl i liturgický charakter a nahrazoval bohoslužbu slova. Z teologického hlediska není snadné takový scénář vytvořit. Navíc opakování v tomto případě není na škodu, vytváří se tím tradice. P. Kamil se velmi kloní k ponechání stávajícího scénáře.
  Velikonoce:
  Před velikonočními svátky se bude opakovat velikonoční katecheze jako v minulém roce (P. Kamil, pravděpodobně i P. Krystof, Markéta Havrdová).
  Jitřní mše svatá bude tentokrát místo Čestína v Sudějově.
  O Velikonocích jsou plánovány 2 křty (připravují se 2 katechumeni).
  Zatím není vyjasněno, zda se bude opakovat příběh čtvrtého krále, nebo podobné představení.

  Dále byly představeny plány následujících akcí:
  Mašínovi, Houdovi (Uhlířské Janovice)
  • V říjnu akce sportovního klubu Cíl – požehnání zvířat. Pokračování filmového klubu. P. Krystof má vhodný film pro seniory – Neviditelné děti. P. Kamil oceňuje, že filmový klub probíhá.
  • Modlitby růžence – říjnové soboty.
  • Sv.Ludmila.
  • Živý Betlém v Sudějově (sportovní klub Cíl).
  • Zpívání u jesliček na Hod Boží vánoční.
  • Výstava betlémů u sv.Jiljí a vánoční příběh.
  • Zpívání koled v domově důchodců.

  Havrdovi (Čestín)
  • Pouť ke sv.Martinu 16–17.11. na faře v Čestíně. Přespání s dětmi, martinské rohlíčky. Příběh sv.Martina.
  • Čestínské dílny 23.11.
  • Postní setkání na téma David a Goliáš, příběh proroka Samuela.

 1. Seznámení s 3. ročníkem Cesty sedmi kostelů:
  • Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským téma oživení kostelů, oživení katedrály. Představení o svaté Ludmile s přizváním nezaměstnaných, sociální aspekt. Přizvání účastníků z farnosti. 4× během roka bude soustředění na faře v Sudějově. Plánováno je vystoupení v katedrále a na Blaníku. První soustředění budou v říjnu a v listopadu. Představení bude zahrnovat taneční i netaneční prvky.
  • Putování, v každém kostele nějaké období sv.Ludmily. Publikace s přehledem jednotlivých zastavení.
  • Pan Morávek chce objet všech 19 kostelů ve farnosti … příležitost pro dokumentární film? Student?
 1. Zamyšlení se nad rozdělením postní almužny:
  • Vybralo se přes 10 tisíc Kč.
  • Postní almužnu udržet a zamýšlet se nad tématem bližního a komu ji darovat…? Nejlépe využít v místě.
  • 5 tisíc dostala škola a chlapec Jirka Horvát z Malejovic.
  • Návrh – v době sbírky rozmístit v kostelích schránky a sbírat návrhy na využití sbírky, ze kterých vybere pastorační rada, zveřejnit.
 1. Jiné:
  Hatě
  • Opravena kaplička, pořízen nový zvon.
  Mlékovice
  • Opravena kaplička, pouť s velkou účastí.
  Uhlířské Janovice
  • Obnoven zvon na věži kostela Sv.Aloise, ke cti sv.Ludmily

Příští setkání: 15.11. v Sudějově

Zapsal A.M.Havrda


vložil 8. října 2013, 21:14
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář